Stavebná a znalecká organizácia

znalecké a expertízne posudky

POSKYTOVAN´É SLUŽBY

Ekonomika a riadenie podnikov: Oceňovanie a hodnotenie podnikov 

Odhad hodnoty nehnuteľností, všetkých druhov pozemkov, stavebných prác, projektovej dokumentácie a inžinierskych činností, cestných vozidiel, strojových zariadení, elektrotechnických zariadení a elektroniky, počítačových programov (softvér) a i...

Ekonómia a manažment: Financie

Stavebníctvo: Odhad hodnoty nehnuteľností & Odhad hodnoty stavebných prác & Projektovanie v stavebníctve & Pozemné stavby

Doprava cestná: Odhad hodnoty cestných vozidiel & Technický stav cestných vozidiel & Nehody v cestnej doprave

Strojárstvo: Odhad hodnoty strojových zariadení & Stroje a zariadenia na všeobecné účely & Poľnohospodárska a lesnícka technika

Elektrotechnika: Odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky & Počítačové programy (softvér) & Riadiaca technika, výpočtová technika (hardvér) & Elektronické komunikácie & Bezpečnosť a ochrana informačných systémov

Poľnohospodárstvo: Odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy

Lesníctvo: Odhad hodnoty lesov & Hospodárenie v lesoch a odhad škôd na lesnom majetku & Poľovníctvo  

Ochrana životného prostredia: Ochrana prírody a krajiny

EKONOMIKA A RIADENIE PODNIKOV

Oceňovanie a hodnotenie podnikov

Stanovenie všeobecnej hodnoty podniku ako celku alebo časti podniku, stanovenie všeobecnej hodnoty zložiek majetku podniku v súlade s § 16 ods. 4 a 5 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a stanovenie všeobecnej hodnoty cudzích zdrojov. Odvetvie zahŕňa najmä vedecké metódy stanovenia hodnoty podniku, stanovenie výšky škody a ušlého zisku, ekonomicko - finančné analýzy, posúdenie konkurenčnej schopnosti podniku s dôrazom na činnosť podniku vo všetkých fázach jeho reprodukčného a životného cyklu, stratégie podniku so zohľadnením vývojových tendencií príslušných odvetví národného hospodárstva, ohodnocovanie synergií (prírastky výnosov, zníženie rizika), goodwillu a podielov (napríklad obchodný podiel, vyrovnací podiel).

STAVEBNÍCTVO

Odhad hodnoty nehnuteľností

(byty, nebytové/obchodné/prevádzkové priestory, rodinné domy, budovy, haly, pozemky a i.)

Stanovenie východiskovej, technickej a všeobecnej hodnoty (trhovej ceny) nehnuteľností (všetky druhy stavieb), stanovenie všeobecnej hodnoty práv a závad (vecné bremená) viaznucich na nehnuteľnostiach, stanovenie všeobecnej hodnoty nájomného, stanovenie výšky škody, posúdenie zhodnotenia alebo znehodnotenia. Stanovenie všeobecnej hodnoty všetkých druhov pozemkov v zastavaných územiach obcí, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov mimo zastavaných území obcí, jednoduchých pozemkových úprav. Ohodnotenie nehnuteľností sa vykonáva najmä na účely zriadenia záložného práva pri poskytovaní hypotekárneho úveru, prevodov (kúpa/predaj) nehnuteľností, dobrovoľných dražieb, exekúcií, dedičských konaní, kolektívneho investovania, a i...

Poznámka: Nepoľnohospodárskym alebo nelesným pozemkom mimo zastavaného územia obce sa rozumie pozemok, ktorý nie je poľnohospodárskym pozemkom, nie je lesným pozemkom alebo je stavebným pozemkom.

Pozemné stavby

Posudzovanie pozemných stavieb, bytových budov, bytov, nebytových priestorov, nebytových budov, športovísk a inžinierskych stavieb neobsiahnutých v iných odvetviach odboru Stavebníctvo. Posudzovanie je zamerané na zabudované stavebné konštrukcie, poruchy stavieb, kvalitu vykonaných stavebných prác, technickú deliteľnosť stavieb, súlad realizácie s projektovou dokumentáciou a podobne. Vypracovanie znaleckých posudkov k zápisu rozostavaných stavieb do katastra nehnuteľností, stanovenie spoluvlastníckych podielov pre bytové aj nebytové domy (byty aj nebytové priestory). 

Odhad hodnoty stavebných prác (stavebné rozpočty a kalkulácie)

Stanovenie všeobecnej hodnoty (ceny) stavebných prác a materiálov v súvislosti s posúdením výšky dohodnutej, prípadne fakturovanej ceny, na posúdenie súladu rozpočtu so zmluvou o dielo a s projektovou dokumentáciou, na posúdenie súladu vykonaných stavebných prác a zabudovaných materiálov s fakturovanými prácami a materiálom (množstvo a cena) a na stanovenie všeobecnej hodnoty (ceny) odstránenia vád podľa návrhu ich sanácie.

Projektovanie v stavebníctve

Posudzovanie projektovej dokumentácie z hľadiska obsahu, úplnosti, dodržania príslušných stavebných predpisov, technických noriem alebo iných obdobných technických špecifikácií, ceny projektovej dokumentácie a inžinierskych činností.


DOPRAVA CESTNÁ

Odhad hodnoty cestných vozidiel

Znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje všeobecnú hodnotu a výšku škody na cestných vozidlách, ich dielcoch a skupinách podľa postupov uvedených v prílohe č. 6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov. Najčastejšie prípady pri ktorých je potrebné vykonať stanovenie všeobecnej hodnoty vozidiel sú nasledujúce: kúpa a predaj vozidiel, pre účely zriadenia záložného práva, pre účely rozvodového alebo dedičského konania, pre účely predčasného ukončenia nájmu (leasingové spoločností), pre účely nepeňažného vkladu do spoločnosti.

Technický stav cestných vozidiel

Znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje skutočný technický a morálny stav, príčiny nesplnenia definovaných parametrov, znefunkčnenia alebo poškodenia dielcov, skupín a vozidiel ako celku, ktoré vznikli z dôvodov prevádzky, opráv a údržby. Kategórie vozidiel oprávňujúce na výkon činnosti znalca zapísaného v tomto odvetví sú uvedené v zákone č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Nehody v cestnej doprave

Znalec zapísaný v tomto odvetví vykonáva technickú analýzu nehodového deja, skúma možnosti zabránenia dopravnej nehode a stanovuje technickú príčinu dopravnej nehody. Posudzuje vznik a príčiny nehôd cestných vozidiel aj mimo cestných komunikácií. Analýza nehodového deja je spracovaná simulačným programom s prihliadnutím na výsledky najnovších poznatkov vedy a techniky.

STROJÁRSTVO

Odhad hodnoty strojových zariadení

Znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje všeobecnú hodnotu a výšku škody dielcov, skupín a celkov zariadení uvedených v ods. 2 časti B.2.1.10 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.

Stroje a zariadenia na všeobecné účely

Znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje skutočný technický a morálny stav, príčiny nespĺňania požadovaných parametrov, znefunkčnenia alebo poškodenia dielcov, skupín a celkov zariadení, ktoré vznikli z projektových, konštrukčných, výrobných a montážnych dôvodov, ako aj z nedodržania predpisov pre ich zábeh, údržbu, opravy a používanie. Kategórie strojových zariadení oprávňujúce na výkon činnosti znalca zapísaného v tomto odvetví sú uvedené v tabuľke 2.5 ods. 2 časti B.2.1.10 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov s výnimkou poľnohospodárskej a lesníckej techniky a mechanických zabezpečovacích systémov.

Poľnohospodárska a lesnícka technika

Znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje skutočný technický a morálny stav, príčiny nespĺňania požadovaných parametrov, znefunkčnenia alebo poškodenia dielcov, skupín a celkov zariadení, ktoré vznikli z projektových, konštrukčných, výrobných, montážnych dôvodov, ako aj z nedodržania predpisov pre zábeh, údržbu, opravy a používanie zariadení poľnohospodárskej a lesníckej techniky.

ELEKTROTECHNIKA

Odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky

Stanovenie všeobecnej hodnoty elektrických a elektronických zariadení všetkých druhov.

Počítačové programy (softvér)

Posudzovanie splnenia požiadaviek na vyhotovenie zákazníckeho softvéru, stanovenie všeobecnej hodnoty vytvoreného diela a posúdenie, či hodnota vytvoreného diela (softvéru) zodpovedá vynaloženým nákladom.

Riadiaca technika, výpočtová technika (hardvér)

Skúmanie javov, technických zariadení a systémov súvisiacich s tvorbou elektronických informácií, ich distribúciou, uchovávaním a využívaním. Výpočtová technika zahŕňa technické prostriedky určené na akékoľvek spracovanie informácií.

Elektronické komunikácie

Elektronické komunikácie v zmysle § 1 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov zabezpečujú výmenu alebo prenos informácií najmä vo forme obrazu, zvuku alebo textu po elektronických komunikačných sieťach. Obsahom odvetvia je posudzovanie ekonomických, technických a technologických aspektov elektronických komunikačných sietí a služieb z hľadiska uplatňovania transparentných, objektívnych a nediskriminačných kritérií prístupu, prepojenia a poskytovania služieb, ako aj prístupu k rádiovému frekvenčnému spektru a číslovacím zdrojom.

Bezpečnosť a ochrana informačných systémov

Posudzovanie bezpečnostnej stránky informačných systémov, spôsobu ochrany pred neoprávneným prístupom do systému, spôsobu ochrany dát pred ich zneužitím alebo stratou (zálohovanie).

EKONÓMIA A MANAŽMENT

Financie

Metodické posúdenie v oblasti všeobecne záväzných predpisov bankovníctva a bankových operácií, škôd a poistených operácií, vkladov a sporenia, colných operácií, verejných financií, stanovenia všeobecnej hodnoty cenných papierov a obchodovania s nimi, finančného investovania, financovania podnikov a neziskových organizácií.

POĽNOHOSPODÁRSTVO

Odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy

Stanovenie všeobecnej hodnoty poľnohospodárskej pôdy mimo zastaveného územia obcí, ktorá nie je stavebným pozemkom, stanovenie všeobecnej hodnoty vecných bremien viaznucich na tejto poľnohospodárskej pôde a stanovenie všeobecnej hodnoty nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy mimo zastavaného územia obcí. Bilancia skrývky ornice a humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy. Obsahom odvetvia nie je posúdenie vodných plôch na poľnohospodárskej pôde.

LESNÍCTVO

Posúdenie hospodárskej činnosti v lesoch (zakladanie, ošetrovanie, výchova a ochrana lesa, ťažba, sústreďovanie, sortimentácia, manipulácia, skladovanie a ochrana dreva), odhad škôd na lesných porastoch (lesnom majetku), odhad hodnoty lesov a činností na úseku poľovníctva. Ide o znaleckú činnosť vykonávanú najmä v súvislosti so zákonom č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Odhad hodnoty lesov

Stanovenie všeobecnej hodnoty lesných pozemkov a porastov mimo zastavaného územia obcí, ktoré nie sú stavebným pozemkom, stanovenie všeobecnej hodnoty vecných bremien viaznucich na takýchto pozemkoch a stanovenie všeobecnej hodnoty nájomného za užívanie lesných pozemkov mimo zastavaného územia obcí. Všeobecná hodnota lesa sa stanovuje aj v prípadoch, ak ide o plošný výskyt lesných stromov na iných ako lesných pozemkoch (pri nesúlade údajov o druhu pozemku v katastri nehnuteľností so skutočným stavom), ako aj stanovenie spoločenskej hodnoty stromov (drevín) na lesných pozemkoch.

Hospodárenie v lesoch a odhad škôd na lesnom majetku

Posúdenie hospodárskej činnosti v lesoch. Činnosti spadajúce do hospodárenia v lesoch na účely tohto odvetvia sú zakladanie, ošetrovanie, výchova a ochrana lesa, ťažba, sústreďovanie, odvoz, sortimentácia (druhovanie), manipulácia, skladovanie a ochrana dreva. Odhad škôd na lesnom majetku, ktoré sú spôsobené pôsobením škodlivých činiteľov abiotického, biotického a antropogénneho charakteru, vrátane stanovenia škôd zverou na lesných porastoch. Stanovenie výšky náhrad za stratu mimoprodukčných funkcií lesa z dôvodu vyňatia alebo za obmedzenie vlastníckych práv a hospodárenia v lese. Kontrola cieľov a modelov hospodárenia a programov starostlivosti o lesy. Vypočítanie finančnej náhrady na lesnom pozemku za zmluvnú starostlivosť pri náhradách za obmedzenie bežného obhospodarovania.

Poľovníctvo

Posudzovanie a stanovenie škody a ujmy z výkonu práva poľovníctva, stanovenie hodnoty poľovnej zveri, stanovenie hodnoty poľovníckych trofejí, poľovných zbraní, poľovníckych zariadení, poľovníckych psov a posudzovanie činnosti v sokoliarstve a poľovníckej kynológii. Kontrolovanie hraníc a uznanie poľovných revírov, zverníc, bažantníc. Do činností odvetvia nepatrí posudzovanie a stanovenie poškodenia a škôd zverou na poľnohospodárskych plodinách, na lesných porastoch a poškodenia a škôd predátormi na hospodárskych zvieratách a včelstvách. Vypočítanie výšky náhrad za poľovné pozemky pre hlavné druhy lovnej zveri. Posúdenie zaradenie poľovného revíru do kvalitatívnej triedy z hľadiska dodržania príslušných noriem, ak vzniknú pochybnosti o jeho zaradení.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Zahŕňa celý komplex životného prostredia tvoreného prírodným prostredím, jednotlivými zložkami životného prostredia, ako aj činnosťami v pôsobnosti ochrany životného prostredia. Zahŕňa ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia v zmysle ustanovení zákona o ochrane životného prostredia v znení neskorších predpisov, ako aj zákonov upravujúcich ochranu jednotlivých zložiek životného prostredia – voda, pôda, horniny, ovzdušie vrátane niektorých činností súvisiacich s ochranou životného prostredia, odpady a príslušných medzinárodných dohovorov.

Ochrana prírody a krajiny

Zahŕňa oblasť ochrany prírody a krajiny v rozsahu podľa zákona o ochrane prírody a krajiny a vyhlášok, ktorými sa vykonáva, ako aj v súlade s medzinárodnými dohovormi súvisiacimi s ochranou prírody a krajiny. Posúdenie ohrozenia biodiverzity: prejavy a príčiny. Biológia ochrany prírody. Zmeny druhových populácií v procese a jeho monitorovanie. Územná ochrana z hľadiska biosozológie, možnosti, úlohy, poslanie.

Vzácne a ohrozené biotopy/ekosystémy, dodržiavanie, obnova, tvorba. Ochrana biosféry. Ochrana biotopov (problematika ochrany národného a európskeho významu), územná ochrana (problematika chránených území prírody národného a európskeho významu, minerálov a skamenelín), odhad škôd v ochrane prírody a krajiny. Posúdenie, odhad škody a ujmy spôsobenej na chránených druhoch živočíchov a rastlín, drevinách v zmysle zákona a predpisov určujúcich ich hodnotu (v tom aj spoločenskej hodnoty).

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

Právnym základom spracúvania osobných údajov je ustanovenie § 2 ods. 8 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje budú spracúvané v rozsahu nevyhnutnom na výkon znaleckej činnosti podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel vypracovania znaleckého úkonu vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností, a plnenia ďalších povinností podľa citovaného zákona. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou a v prípade ich neposkytnutia nebude možné vykonať znaleckú činnosť riadne a výkon znaleckej činnosti bude odmietnutý. Prevádzkovateľ (znalec) nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii. Osobné údaje budú v súlade so zákonom č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov uchovávané 10 rokov od vykonania znaleckého úkonu. Dotknutá osoba (zadávateľ znaleckého posudku) má na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa (znalca) právo v rozsahu a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

  • žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;
  • namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
  • na prenosnosť osobných údajov;
  • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

Zadaním objednávky dotknutou osobou prevádzkovateľovi, dotknutá osoba vyhlasuje, že bola prevádzkovateľom poučená o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné k vypracovaniu znaleckého posudku.

Stavebná a znalecká organizácia, s.r.o.         IČO: 46 130 403         IČ DPH: SK 20 23 24 21 66        Ev. č. znaleckej org. 900 277
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky