O nás

...hľadáme spôsoby, nie dôvody...

Spoločnosť Stavebná a znalecká organizácia, s.r.o. je zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pod evidenčným číslom 900 277, a má celoslovenskú pôsobnosť.

Prostredníctvom našich znalcov a odborne spôsobilých osôb, poskytujeme znalecké a expertízne posudky, ktoré sú vypracované za rôznymi účelmi a to najmä:

Stanovenie všeobecnej hodnoty

 • zriadenie záložného práva za účelom poskytnutia hypotekárneho úveru,
 • prevod (kúpa/predaj) nehnuteľného aj hnuteľného majetku,
 • kolektívne investovanie,
 • dedičské konanie,
 • konkurzné konanie,

 • majetkovoprávne vyporiadanie,
 • vyporiadanie podielového spoluvlastníctva,
 • stanovenie všeobecnej hodnoty práv a závad (vecné bremená), 
 • vyvlastňovacie konanie,
 • transferové oceňovanie,
 • jednoduché pozemkové úpravy,

 • daňové účely,

 • splynutie spoločností,
 • zlúčenie spoločností,
 • rozdelenie spoločností,
 • zmena právnej formy spoločnosti,
 • nepeňažný vklad do spoločnosti...

Posudzovanie pozemných stavieb

 • zápis rozostavanej stavby (budova, dom, hala) do katastra nehnuteľností,
 • zápis rozostavaných bytov a nebytových priestorov do katastra nehnuteľností,
 • stanovenie spoluvlastníckych podielov pre bytové aj nebytové domy (byty aj nebytové priestory), k zápisu do katastra nehnuteľností,

Ostatné

 • reklamačné konanie,
 • a i...
Stavebná a znalecká organizácia, s.r.o.         IČO: 46 130 403         IČ DPH: SK 20 23 24 21 66        Ev. č. znaleckej org. 900 277
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky