O nás
hľadáme spôsoby, nie dôvody

Spoločnosť Stavebná a znalecká organizácia, s.r.o. bola založená v r. 2011, od r. 2016 je zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pod evidenčným číslom 900 277, a má celoslovenskú pôsobnosť.

Znalci tejto znaleckej organizácie pôsobia v znaleckej obci od r. 2008.

Prostredníctvom svojich znalcov a odborne spôsobilých osôb, poskytujeme znalecké a expertízne posudky, ktoré sú vypracované za rôznymi účelmi a to najmä:

Stanovenie všeobecnej hodnoty

 • zriadenie záložného práva za účelom poskytnutia hypotekárneho úveru,
 • prevod (kúpa/predaj) nehnuteľného aj hnuteľného majetku,
 • kolektívne investovanie,
 • dedičské konanie,
 • exekúcia,
 • dobrovoľná dražba,
 • konkurzné konanie,

 • majetkovoprávne vyporiadanie,
 • vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM),
 • vyporiadanie podielového spoluvlastníctva,
 • vyvlastňovacie konanie,
 • transferové oceňovanie,
 • jednoduché pozemkové úpravy,

 • daňové účely,

 • splynutie spoločností,
 • zlúčenie spoločností,
 • rozdelenie spoločností,
 • zmena právnej formy spoločnosti,
 • nepeňažný vklad do spoločnosti,

Posudzovanie pozemných stavieb

 • zápis rozostavanej stavby (budova, dom, hala) do katastra nehnuteľností,
 • zápis rozostavaných bytov a nebytových priestorov do katastra nehnuteľností,
 • stanovenie spoluvlastníckych podielov pre bytové aj nebytové domy (byty aj nebytové priestory),        k zápisu do katastra nehnuteľností,

Spoločné

 • reklamačné konanie,
 • mimosúdne konanie,
 • súdne konanie,
 • a i...